ఏపీ టెట్ 2022 గురించి సమాచారం

ఏపీ టెట్ 2022 గురించి సమాచారం

ఏపీ టెట్ 2022 గురించి సమాచారం తెలుగులో… ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి, ప్రభుత్వం తరపు పాఠశాలలో ఆధ్యాపక పాత్రను పోషించడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ అవకాశం వినియోగించుకోవడానికి ఆన్ లైన్ ద్వారా ఏపీ టెట్ 2022 కు అప్లై చేసుకోవాలి. ఫీ పేమెంట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ వ్రాయాలి. …

Read more