గతజన్మలో చర్యకు ఈజన్మలో ప్రతిచర్యగా వస్తే దానిని కర్మఫలం అంటారు

ఒక మనిషిని రెండవ మనిషిని పొగిడితే, తిరిగి రెండవ మనిషి మొదటి మనిషిలో ఉన్న మంచి గుణం ఎంచి మరీ పొగుడుతాడు. ఇలా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు పొగుడుకోవడం, వారిలో ఉండే మనసు చేసే పనిగా చెబుతారు. అలాగే ఒక మనిషి రెండవ మనిషిని తిడితే, వెంటనే రెండవ మనిషి, మొదటి మనిషి గతంలోని తప్పొప్పులను …

గతజన్మలో చర్యకు ఈజన్మలో ప్రతిచర్యగా Read more »

Tagged with: , , , , , ,