తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు తెలుగుబుక్

ప్రతి మనిషికి పేరుతో బాటు ఉండే ఇంటిపేరు ఆవ్యక్తి యెక్క సామాజిక స్థితిని తెలియజేస్తుంది అంటారు. రామ, కృష్ణ, సుబ్బు, మహేశ్ ఇలా వ్యక్తిపేరు ఏదైనా ఉండనివ్వండి, కానీ సమాజంలో వ్యక్తుల ఇంటిపేర్లతో ఆయా వ్యక్తుల పలుకుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది అంటారు. ఈ విధంగా తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు తెలుగుబుక్ లో వివిధ తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు తెలియజేయబడ్డాయి.

వ్యక్తి ఇంటిపేరు వలన ఆవ్యక్తి ఏ కుటుంబానికి? ఏ కులానికి ? ఏ మతానికి? చెందినవారో తెలియజేస్తుంది అంటారు. తద్వారా సమాజంలో ఆయా కుటుంబ స్థితిని అనుసరించి, ఆ వ్యక్తి యొక్క స్థితికూడా తెలియవస్తుంది అంటారు. వ్యక్తి పేరుతో సమాజంలో ఆవ్యక్తికి ఐడెంటిటీ ఉంటే, ఇంటిపేరుతో కుటుంబానికి ఐడెంటిటీగా సమాజంలో ఉంటుంది అంటారు.

ఎప్పుడైనా, ఏదైనా ఒక ఇంట్లోనే పుట్టిన పెద్దవారు చేసిన మంచిపనులు, సమాజానికి మేలు జరగడంతో, ఆ ఇంటిపేరు గలవారికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అంటారు. అప్పటి నుండి ఇంట్లోగల వ్యక్తులకు సమాజం నుండి గౌరవం లభిస్తుందని చెబుతారు.

తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు తెలుగుబుక్ మనకు ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్లో లభిస్తుంది. ఈ తెలుగుబుక్ నందు తెలుగుఇంటిపేర్లు, తెలుగుసాంకేతికపద వివరణ తదితర విషయాలను తెలియజేయబడ్డాయి. ఇంకా ఈ తెలుగుబుక్ నందు భారతీయేతర భాషలలో ఇంటిపేర్లు, తెలుగుసాహిత్యంలో ఇంటిపేర్లు, తెలుగులో వ్యవహారికి తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు, గృహనామ వివరణ పట్టిక, గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక, ఆధార గ్రంధసూచి సంబంధిత విషయాలు తెలియజేయబడ్డాయి.

ఒక వ్యక్తి చూపిన అసమాన ప్రతిభ వలన, ఆ వంశమునకు ఆ వ్యక్తిపేరే ఇంటిపేరుగా మారడం మన భారతీయ ఇతిహాసములలో కనబడుతుంది. అలా రామాయణంలో రాముని వంశం, రఘువంశంగా పిలుస్తారు. రాముని వంశంలో పూర్వులలో రఘువు కీర్తి వలన ఆవంశమునకు రఘువంశంగా చెప్పబడినట్టుగా ఇతిహాసం తెలియజేస్తుంది అంటారు.

మన తెలుగువారికి ఇంటిపేర్లు పూర్వుల నుండి మనకు వారసత్వంగా వస్తున్నట్టుగా పెద్దలు చెబుతారు. కొందరి ఇంటిపేర్లకు ప్రత్యేక దేవతా పూజలు కూడా ఉంటాయి. ఆయా దేవతలను కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలలో పూజించడం, కొందరి ఇంటిపేర్లవారికి సంప్రదాయంగా ఉంటుంది.

‘అ’ ‘ఆ’ తదితర తెలుగు అక్షరములతో తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు

మన తెలుగువారి ఇంటిపేర్లలో ‘అ’, ‘ఆ’ అక్షరాలతో ఈ తెలుగుబుక్ లో వివరించబడిన కొన్ని ఇంటిపేర్లు ఈవిధంగా ఉన్నాయి. అడబాల, అత్తినేని, అక్కినేని, అనిపెద్ది, అనిశెట్టి, అన్నపురెడ్డి, అన్నాబత్తుల, అప్పన, అప్పసాని, అప్పలభట్ట, అబ్బిరాజు, అప్పిరెడ్డి, అబ్బినేని, అబ్బిసాని, అభినేని, అమిరినేని, అమిలినేని, అంబారి, అమ్మిసెట్టి, అమ్మనభట్ల, అయాచితుల, అయితంరాజు, అయ్యపురెడ్డి, అయ్యలరాజు, అయ్యగారి, అయ్యవారి, అయ్యస్వామి, అయ్యారి, అరికకూటి, అరకల, అలవల, అలసంద, అలమందల,అలినేని, అల్లంనేని, అల్లంరాజు, అల్లంసెట్టి, అల్లం, అల్లసాని, అల్లమరాజు, అల్లు, అల్లెం, అవసరాల, అవినేడు, అవినేని, అవిసెట్టి, అవిరినేని, అవ్వా, అవ్వారి, అవిరినేని, ఆకుతోట, ఆకురాతి, ఆకాశం, ఆతంరాజు, ఆదిభట్ల, ఆడ్ల, ఆనం, ఆరిగ, ఆరిగల, ఆముదం, ఆరుబాటం, ఆరుమడకల, ఆరిక, ఆరె, ఆరెకూటి, ఆర్ల, ఆల, ఆలమనేని, ఆలమందల, ఆలంసెట్టి, ఆవాల, ఆవు, ఆవుల, ఆళ్ళ, ఆవడ, ఆవేదుల, ఆశబోయిన తదితర తెలుగువారి ఇంటిపేర్లుతెలుగుబుక్ లో ఉన్నాయి.

‘ఇ’ అక్షరంతో కొన్ని తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు ఇటుకల, ఇడిగినేని, ఇంటి, ఇంగువ, ఇండ్ల, ఇత్తబోయిన, ఇమ్మడి, ఇమ్మడిసెట్టి, ఇమ్మాని, ఇమ్మానేని, ఇరిగినేని ఇంకా ఉ అక్షరంతో ఉడతల, ఉదరి, ఉద్దంరాజు, ఉడుతా, ఉడుముల, ఉప్పల, ఉప్పార, ఉప్పతి, ఉప్పి, ఉప్పరగోని, ఉమాపతి, ఉమారెడ్డి, ఉరుముల, ఉమ్మనేని, ఉయ్యాల ఇంకా ఊ అక్షరంతో కొన్ని తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు ఊటా, ఊడిగం, ఊబిడి, ఊడిగం, ఊబిడి, ఊరకరణం, ఊసుగారి తదితర తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు ఈ తెలుగుబుక్ లో తెలియజేయబడ్డాయి.

‘ఎ’ తెలుగు అక్షరంతో ఎక్కడి, ఎక్కలదేవ, ఎక్కాల, ఎడ్ల, ఎద్దుల, ఎంట్రప్రగడ, ఎద్దులవారి, ఎనిరెడ్డి, ఎద్దినేని, ఎనుముల, ఎద్దినీడి, ఎన్ముల, ఎరబోతుల, ఎరసాని, ఎరుకల, ఎమ్మె, ఎరువ, ఎర్రనేని, ఎర్రగొల్ల, ఎర్రచీమల, ఎర్రమసాని, ఎర్రబత్తుని, ఎర్రబల్లి, ఎర్రాపాత్రుని, ఎర్రాప్రగడ, ఎలకూచి, ఎర్రబోతు, ఎర్రమనేని, ఎఱ్ఱగుంటల, ఎల్లమరెడ్డి, ఎల్లంభొట్ల, ఎల్లంరాజు, ఎల్లిరెడ్డి, ఎల్లాప్రగడ తదితర తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు ఈ తెలుగుబుక్ లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

ఇంకా ‘ఏ’ ఏకా, ఏకుల, ఏచురాజు, ఏడక, ఏనుగుల, ఏమినేని, ఏడుపుల, ఏతపు, ఏనుగు, ఏంరెడ్డి, ఏరువ, ఏలిసెట్టి, ఏఱువ ఇంకా ‘ఐ’ అనే తెలుగు అక్షరంతో ఐతబోని, ఐనేని, ఐరెడ్డి, ఐలా మరియు ‘ఒ’ అనే తెలుగు అక్షరంతో ఒంటరి, ఒంటెద్దు, ఒబ్బిసెట్టి, ఒప్పరి తెలుగు ఇంటిపేర్లు ఉండగా ఇంకా ‘ఓ’ అనే తెలుగు అక్షరంతో ఓగు, ఓటికుంట, ఓబిలిచెట్టి, ఓబులసెట్టి, ఓబుళం తదితర తెలుగువారి తెలుగుఇంటిపేర్లుతెలుగుబుక్ లో తెలియజేయబడి ఉన్నాయి.

‘క’ ‘గ’ తదితర తెలుగు అక్షరాలతో తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు

‘క’ అనే తెలుగు అక్షరంతో తెలుగుఇంటిపేర్లు కగ్గా, కంకణాల, కంకర, కంకినేని, కంచాల, కంచిభొట్ల, కంచుఘంటల, కంచె, కంచిమేకల, కటారి, కట్ట, కటికల, కటికినేని, కట్ట, కట్టల, కటికిరెడ్డి, కటికె, కటినేని, కట్టా, కట్టెమోపుల, కట్ల, కడిమి, కఠారి, కడియం, కడియాల, కంటమణి, కంఠంనేని, కంటినేని, కంటిబోయిన, కంఠంరాజు, కంటె, కంటే, కండపునేని, కత్తి, కత్తిరిసెట్టి, కత్తుల, కదిరి, కనక, కధల, కనకరాజు, కదం, కనకాప్రగడ, కందర్ప, కందాడ, కంది, కందికాయల, కందాళ, కందిబళ్ళ, కందిబేడల, కందిమళ్ళ, కందుల, కన్ని, కన్నెల, కన్నడ, కన్యధార, కన్నం, కన్యాదార, కపిలవాయి, కప్పెర, కప్పగంతుల, కప్పల, కమతం, కమాలకర, కప్పు, కంపన, కంబాల, కమ్మగోని, కమ్మర, కమ్ముల, కమ్మిసెట్టి, కరిపెనేని, కరిమాల, కర్నాడు, కర్పూరపు, కర్రి, కర్నాటి, కర్రెడ్ల, కలిదిండి, కలకల, కలగోట్ల, కలిదేర, కలిమిడి, కలిగోట్ల, కల్లం, కలిరెడ్డి, కాకి, కస్తూరి, కాగితం, కామినేని, కాశీనాధుని, కుర్రా, కురుకూటి, కూకట్ల, కూనపరెడ్డి, కేతినేని, కేతిరెడ్డి, కేశినేని, కొంగర, కొడవటి, కొండపునేని, కొండారెడ్డి, కొండ్రెడ్డి, కొప్పిసెట్టి, కొనిగర్ల, కొమరనేని, కొమ్మారెడ్డి, కొయ్యకూర, కోకల, కోడిపుంజుల, కోడిగుడ్ల, కోడెల, కోణంగి, కోన, కోనేటి, కోమటిరెడ్డి తదితర తెలుగువారి ఇంటిపేర్లుతెలుగుపుస్తకంలో తెలియజేయబడ్డాయి.

‘గ’ అనే అక్షరంతో గంగ, గంగదాసు, గంగసాని, గంగిరెడ్డి, గజ్జెల, గట్టినేని, గడ్డం, గంటల, గంటా, గద్దె, గంధం, గన్నమనేని, గన్నెబోయిన, గవరరాజు, గవ్వల, గాజుల, గాదిరాజు, గానాల, గిడుగు, గుజ్జల, గుజ్జుల, గుడిసె, గుంట్ల, గుత్తా, గుత్తుల, గుమ్మడి, గున్నల, గుర్రం, గుర్రాల, గూడల, గూడెపు, గొట్టి, గోకరాజు, గోగిరెడ్డి, గోపనగోని, గోదా, గోపాలభట్ల, గోపాలం, గోపిదేవి, గౌని తదితర తెలుగు ఇంటిపేర్లు ఇంకా ‘ఘ’ తెలుగుఅక్షరంతో ఘట్టమనేని, ఘట్టమరాజు, ఘంటా తదితర ఇంటిపేర్లు ఈతెలుగుబుక్ లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

ఇంటిపేర్లలో తెలుగు ఇంటిపేర్లు ‘చ’ అను తెలుగు అక్షరంతో ఈవిధంగా చక్రపాణి, చక్రాల, చట్రాతి, చంద్రరాజు, చదల, చదుపు, చలినేడి, చలసాని, చల్ల, చల్లా, చాగి, చాటల, చిక్కం, చిట్టినేని, చిట్టిబోయిన, చినిగోని, చింతకాయల, చింతమనేని, చింతా, చిన్నాబత్తుల, చిప్పల, చీకటి, చీమల, చీపురు, చుక్కా, చెన్నాప్రగడ, చెరకు, చెలమలసెట్టి, చెవిటి, చేమకూర తదితర తెలుగుఇంటిపేర్లు వివరించబడి ఉన్నాయి.

‘జ’ అనేతెలుగు అక్షరంతో తెలుగుఇంటిపేర్లు ఇలా జక్కనభట్ల, జగ్గు, జనమంచి, జంగాల, జమ్మి, జలగుండల, జలది, జలం, జలసూత్రం, జాజుల, జిడ్డు, జున్ను, జిల్లేడు, జొన్నల, జోగు, తదితర ఇంటిపేర్లు తెలియజేయబడ్డాయి.

‘ట’ ‘త’ తదితర తెలుగు అక్షరాలతో తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు

‘ట’ అక్షరంతో టంకసాల, టెంకా, టేకు, టేకుల, ‘డ’ తెలుగుఅక్షరంతో డప్పు, డప్పుల, డాక, డొక్కా, డేగల ‘త’ తెలుగు అక్షరంతో తంగేటి, తడ, తండా, తడికల, తప్పట, తప్పడ, తమ్మారెడ్డి, తమ్మిసెట్టి, తమ్మినీడు, తమ్మినేని, తలారి, తల్లపనేని, తాటిసెట్టి, తాడుబోయిన, తాతిన, తాతిని, తాతినేని, తాపి, తియ్యగూర, తిమ్మన్న, తిరుమలచెట్టి, తిరుమలసెట్టి, తిరుమలప్రగడ, తిరుమాని, తిరువీధలు, తిరుమలరాజు, తిరుమలరెడ్డి, తీగల, తీర్ధం, తివారి, తుంగ, తుంగా, తుప్పర, తుమ్మల, తుమ్మ, తమ్మనేని, తూముల, తెడ్ల, తెలకుల, తెల్లావుల, తొట్టి, తొమ్మండ్రు, తోట, తోక, తోకల, తోటకూర, త్రిపురనేని, త్రిపురమల్లు తదితర తెలుగువారిఇంటిపేర్లు వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

‘ద’ అను తెలుగు అక్షరముతో తెలుగువారి తెలుగుఇంటిపేర్లు దడిగ, దడిగె, దండు, దత్తా, దరువుల, దాడి, దాదల, దామని, దామర, దారణ, దామినేని, దారా, దాసరి, దాసర్ల, దిండు, దివినేని, దివ్వెల, దీపాల, దుగ్గినేడి, దుగ్గిరెడ్డి, దుద్దుల, దుంపల, దూడల, దూలం, దువ్వెన, దేవభట్ల, దేవరసెట్టి, దేవర, దేవిరెడ్డి, దేవినేని, దొడ్డపనేని, దొడ్డి, దొడ్ల, దొంతంరాజు, దొమ్మరి, ద్రోణంరాజు, దోమల, ధారా, ధనియాల తదితర ఇంటిపేర్లు తెలియజేబడ్డాయి. ఇంకా ‘న’ అక్షరంతో నక్కా, నక్కల, నత్తల, నడ్డి, నంది, నందిరెడ్డి, నందిభట్ల, నందిరెడ్డి, నరిసెట్టి, నర్రా, నల్లబోతు, నల్లబోయిన, నల్లా, నల్లమామిడి, నల్లమోతు, నాగభైరవి, నాగరాజు, నాగినేని, నాగుబోతు, నాయని, నారపురెడ్డి, నారసాని, నారసెట్టి, నారిన, నార్ని, నిమ్మల, నువ్వుల, నూకపోతుల, నెమలి, నేరేడు, నోముల, నేతి తదితర తెలుగుఇంటిపేర్లు తెలుగువారికి ఉన్నట్టుగా ఈ తెలుగుబుక్ లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

ఇంకా ఈ తెలుగుబుక్ నందు ‘ప’ అనే తెలుగుఅక్షరంతో ఈవిధంగా తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు పగిడి, పంగ, పంగా, పచ్చల, పచ్చిగోళ్ళ, పచ్చిపులుసు, పడాల, పడిగెల, పడమటి, పడవల, పండితపెద్ది, పత్తి, పంటల, పంతుల, పండా, పన్నాల, పంది, పందాల, పమిడిపూల, పంబాల, పయ్యాల, పరసా, పరానేని, పర్వతనేని, పలవనేని, పలిసెట్టి, పలుగు, పల్నాటి, పల్లంసెట్టి, పల్లెబోయిన, పసల, పసుపుల, పాడి, పాతింటి, పానేటి, పాముల, పాలకూర, పిడిసెట్టి, పిన్నమనేని, పిప్పళ్ళ, పుచ్చకాయల, పుట్ట, పుచ్చల, పువ్వుల, పూజల, పూలబోని, పెంకుటింటివారు, పూలసాని, పెద్దగౌని, పెదమల్లు, పెద్దింటి, పెద్దిభొట్ల, పెమ్మసాని, పెరికెల, పెసల, పేర్ల, పేరినేని, పేర్ని, పేర్రాజు, పైయావుల, పొగాకు, పొన్న, పొట్టు, పొట్ల, పోచినేని, పోతున, పోతుబోయిన, పోలిసెట్టి తదితర ఇంటిపేర్లు ఈ తెలుగుబుక్ లో తెలియజేయబడ్డాయి.

‘బ’ ‘మ’ తదితర తెలుగు అక్షరాలతో తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు

తెలుగు అక్షరాలలో ‘బ’ అను అక్షరంతో తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు బచ్చు, బంగారు, బచ్చలకూర, బండ, బండారి, బండి, బత్తి, బత్తిన, బత్తు, బలుసు, బసినేని, బసిరెడ్డి, బాచిన, బాడిగ, బాతుల, బాదం, బాలిన, బాలినేని, బిక్కసాని, బిక్కిన, బీరం, బుక్కిన, బుడ్డిగ, బుడిగ, బుర్రా, బెల్లపు, బెజ్జం, బేతిని, బైరెడ్డి, బొక్కా, బొడ్డుమేకల, బొద్దుబోయిన, బొప్పన, బొమ్మన, బొమ్మసెట్టి, బొమ్మిడాల, బొల్లపునేని, బొల్లినేని, బోళ్ళ, బ్రహ్మభొట్ల, భండారి, భాగవతుల, భీమనేని, భొట్ల, భోగినేని తదితర తెలుగు ఇంటిపేర్లుతెలుగుబుక్ లో తెలియజేయబడ్డాయి.

‘మ’ అను తెలుగు అక్షరంతో తెలుగువారి తెలుగు ఇంటిపేర్లు మక్కల, మంగలి, మంగినేని, మజ్జిగ, మంచినీళ్ళ, మంచినేని, మడక, మడకల, మడుగు, మడుగుల, మండువ, మద్దల, మద్దినీడి, మద్దినేని, మరగోని, మలినేని, మర్రి, మల్లారెడ్డి, మల్లిడి, మల్లిన, మల్లిగౌని, మల్లు, మసిముక్కు, మాచిరెడ్డి, మాడల, మాడా, మాడిసెట్టి, మాతంగి, మాదిన, మాదవపెద్ది, మానికల, మామిడి, మామిళ్ళ, మామిడిపోతుల, మారిని, మారుతి, మారెళ్ళ, మారేడు, మిక్కిలినేని, మిడతల, మావిడి, మిద్దె, మిరపకాయల, మిద్దెల, మునగా, ముప్పనేని, ముప్పన, ముప్పలనేని, ముప్పిడి, ముమ్మిడి, ముల్లంగి, మువ్వల, మూల, మేకా, మేకపోతుల, మేడి, మోదుగు, మోదుగుల తదితర ఇంటిపేర్లు తెలియజేయబడ్డాయి.

ఇంకా వివిధ తెలుగు అక్షరాల వారీగా వివిధ తెలుగువారి తెలుగు ఇంటిపేర్లు తెలియజేయబడ్డాయి. తెలుగువారి ఇంటిపేర్లను తెలియజేసే తెలుగుబుక్ రీడ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

యోగవాశిష్ఠము తెలుగు బుక్ గురించి…

శ్రీరామాయణంలో రాముడు చరిత్రను తెలియజేస్తూ, శ్రీరాముని ధర్మాచరణను తెలియపరుస్తుంది. అయితే యోగవాశిష్ఠము మోక్షసాధనకు మంచి పుస్తకంగా చెప్పబడుతుంది. యోగవాశిష్ఠము తెలుగు బుక్ గురించి…

యోగవాశిష్ఠము తెలుగుబుక్ ఎవరు చదవవచ్చు అంటే… ఈ బుక్ లో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది. ‘నేను నాది అనే అహంకార బంధనంలో చిక్కుపడి, దు:ఖాలను అనుభవిస్తూ, ఈ సంసార బంధనాల నుండి విముక్తి కోరుకునేవారు అయ్యి ఉండి ఆ భావన బాగ బలపడి, మరీ అజ్ఙాని కాకుండా, పూర్తి జ్ఙాని కాకుండా ఉన్నవారు యోగవాశిష్ఠము తెలుగుబుక్ రీడ్ చేయవచ్చని’ వ్రాసి ఉన్నారు.

ఆరుకాండల శ్రీరామాయణంలో శ్రీరాముడు జననం, విద్యాభ్యాసం, వివాహం, అరణ్యాలకు వెళ్లడం, సుగ్రీవునితో కలవడం, హనుమంతుడు సీతాదర్శణం లాంటి ఘట్టాలతో ధర్మం తెలియజేస్తూ ఉంటే, యోగవాశిష్టము శ్రీరాముని వైరాగ్య భావనలు, వాటికి గురువుల బోధ ఉంటుంది. ఈ బోధలో తత్వం గురించి తెలియజేయబడుతుంది. శ్రీరాముడు జీవన్ముక్తుడు ఎలా అయ్యింది యోగవాశిష్ఠము తెలుగుబుక్ లో ఉంటుంది.

విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన శ్రీరామునికి తీర్ధయాత్రలు చేయాలనే ఆలోచన పుడుతుంది. వెంటనే శ్రీరామచంద్రమూర్తి దశరధ మహారాజుగారి అనుమతితో తీర్ధయాత్రలను బయలుదేరతాడు. పుణ్యనదులలో స్నానం చేస్తూ, పుణ్యక్షేత్రములను దర్శించుకుని తీర్ధయాత్రలు చేసిన శ్రీరాముడు తిరిగి అయోధ్యకు వస్తాడు.

యోగవాశిష్ఠము శ్రీరామునికి వశిష్ఠ బోధ

అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చినా శ్రీరామునిలో స్పష్టమైన మార్పు కనబడుతుంది. ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడకుండా మౌనంగానే ఉంటూ, ఒక తాపసిలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలోనే విశ్వామిత్రుడు అయోధ్యకు రావడం జరుగుతుంది. అయోధ్యకు వచ్చిని విశ్వామిత్ర మహర్షి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని తనతో అడవులకు పంపవలసినదిగా దశరధుడిని అడుగుతాడు. అయితే మొదట్లో అందుకు అంగీకరించని దశరధుడు, వశిష్ఠుడి సలహాతో అంగీకరిస్తాడు. అప్పుడే దశరధుడు శ్రీరామునిలో తీర్ధయాత్రల తర్వాత కలిగిన మార్పు గురించి విశ్వామిత్రుడితో చెప్పి, శ్రీరాముని విశ్వామిత్రుడు, వశిష్ఠుల సమక్షంలోకి పిలిపిస్తాడు.

విశ్వామిత్రుడు – వశిష్ఠుల ముందర శ్రీరాముడు తన వైరాగ్యభావనలు తెలియజేస్తాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముని జ్ఙానిగా అభివర్ణించి, శ్రీరామునిలో ఆ జ్ఙానమును పరిపుష్టం చేయడానికిగాను వశిష్ఠుడిని శ్రీరామునకు బోధ చేయవలసినదిగా అడుగుతాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు శ్రీరామునకు వివిధ ఉపాఖ్యానములుగా చేసిన తత్వబోధనే యోగవాశిష్ఠముగా చెప్పబడింది. యోగవాశిష్ఠము తెలుగుబుక్ రీడ్ చేయడం ద్వారా శ్రీరామునకు వివాహం కంటే ముందుగానే, అంటే యవ్వనంలోకి ప్రవేశించిన మొదట్లోనే వైరాగ్యం వచ్చినట్టుగానే తెలియవస్తుంది.

శ్రీరామాయణంలో రాముని ప్రవర్తన అందరికీ ఆదర్శంగా చెబుతారు. యోగవాశిష్ఠములో శ్రీరామాయణం ఆంతర్యంగా చూస్తే, శ్రీరామునకు వివాహం కంటే ముందుగానే తత్వం తెలియబడింది. గురువుల బోధతో మోక్షమునకు అన్వేషణ జరిగింది. అందుకే యోగవాశిష్ఠము భక్తిజ్ఙానం కోసం తాపత్రయపడుతూ, పలు భక్తి పుస్తకములపై విచారణ జరుపుతుండేవారు చదవడం వలన మరింత తాత్విక ప్రయోజనం కలుగుతుందంటారు.

యోగవాశిష్ఠము తెలుగు బుక్ గురించి… తెలుసుకునే ముందు కొంత పురాణ పరిశీలన అవసరం

యోగవాశిష్ఠము తెలుగు బుక్ గురించి… తెలుసుకోవడానికి ముందుగానే కొన్ని భక్తి పుస్తకములు చదివి ఉండడం మరియు వాటిలోని ధర్మ సూక్ష్మముల గురించి అవగాహన ఏర్పరచుకుని ఉండడం మేలు అని అంటారు. లేదా ప్రసిద్ద ప్రవచనకర్తల ప్రవచనములు వింటూ తాత్విక విచారణ చేస్తున్నవారు ఈ యోగవాశిష్ఠము తెలుగుబుక్ చదవవచ్చు. తత్వచింతన చేస్తున్నవారికి యోగవాశిష్ఠము మరింత ప్రయోజనం కలిగించే విధంగా ఉంటుందనే విషయం ఈ బుక్ లోనే తెలియజేయబడింది. యోగవాశిష్ఠము తెలుగు బుక్ గురించి… తెలుసుకునే ముందు కొంత పురాణ పరిశీలన అవసరం అంటారు.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత

ఆడువారు అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా నడవగలిగినప్పుడే భారతదేశమునకు నిజమైన స్వాతంత్ర్యం అని గాంధిగారు అన్నారు అంటే, ఆడువారు అందరూ కరాటే నేర్చుకుని ఫైటింగ్ చేస్తారని కాదు, ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత అని అందరూ గుర్తెరిగి ప్రవర్తించాలనేది ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా ఉంటుంది. కానీ దిశపై జరిగిన దారుణాలు, అంతకుముందు మహిళలపై జరిగిన దారుణాలు సామాజిక బాధ్యతను కొందరు పూర్తిగా విస్మరించారు అనిపిస్తుంది. అసలు వారికి వారి పెద్దలు కానీ స్నేహితులు కానీ అటువంటి ధర్మం గురించి బోధించి ఉండకపోవచ్చు.

ఈ రోజుల్లో పురుషులకు కూడా అందరికీ కరాటే వచ్చా? కొందరికే వచ్చి ఉంటుంది. ఇక మహిళలు అంతా కరాటే నేర్చుకుని తమని తాము రక్షించుకుంటారని కాదు, మహిళ సంరక్షణ సామాజిక బాధ్యతగా అందరూ గుర్తించాలి. సమాజంలో ఆడది అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా నడిచినప్పుడే, అంటే ఆ ఆడపిల్ల ఎవరికి ఒంటరిగా కనబడితే, వారు ఆమెకు ఎటువంటి హాని తలపెట్టకుండా ఆమెను గమ్యానికి చేర్చడం వారి సామాజిక బాధ్యత. ఆడువారికి అటువంటి భద్రత కల్పించడం అనేది భారతీయ సంప్రదాయంగానే భావిస్తారు, అంటే మనల్ని ఇతరుల పరిపాలించకముందు మన సంప్రదాయం స్త్రీలను గౌరవించడం ప్రధానంగా ఉంది. లేకపోతే గాంధిగారు ఆమాట ఎందుకు వాడుతారు?

ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత బాలురకు చిన్నప్పటి నుండే తండ్రి తెలియజేయాలి.

పురుషుడు బాధ్యతతో ధర్మంవైపు న్యాయంగా నడవడమే పురుష లక్షణం అయితే అటువంటి పురుష లక్షణంతో ప్రవర్తించడం అతని ప్రధమ ప్రయత్నం కావాలి. భారతదేశ సంప్రదాయంలో చరిత్ర చూసుకుంటే స్త్రీలు ఎందరో చరిత్రకెక్కిన పురుషుల వెనుక ప్రోత్సాహం అందించినవారే ఎక్కువ. ఏ గొప్ప నాయకుడు అయినా, ఏ గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయినా, ఏగొప్ప తత్వవేత్త అయినా, చివరికి భగస్వరూపులు అయిన రామకృష్ణ పరమహంస కానీ, వివేకానందస్వామి కానీ ఎవరైనా ఒక స్త్రీ కొంత సమయం జీవన్మరణ పోరాటం చేస్తేనే వారు ఈ భూమిపైకి వచ్చారు. స్త్రీ అటువంటి పవిత్రమూర్తిగా సామాజికంగా మేలై నాయకులను, మేలైన మార్గదర్శకులను సమాజానికి అందిస్తే, పురుషుల నండి సామాజికంగా ఎటువంటి బాధ్యత ఉండాలి? ఒక్కసారి మృగంగా మారబోయే పురుషుడు తన పుట్టుకకు కూడా ఒక స్త్రీ చావుబ్రతుకులతో పోరాటం చేస్తేనే, నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను అని ఆలోచిస్తే తప్పుడు పనులు చేయలేరు.

ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత అని సమాజంలో పరిణితి చెందినవారి స్పృహలో ఉండాలి, పరిణితి చెందుతున్నవారికి బోధిస్తూ ఉండాలి. కుడి చేతితో అన్నం తినిపిస్తున్న అమ్మ, ఎడం చేతితో ముడ్డి కడుగుతుంది. అమ్మగా మారే అటువంటి ఆడువారి గురించి, నడక నేర్పించే నాన్న ఖచ్చితంగా స్త్రీ అంటే గౌరవం కలిగేలాగా కొడుకుతో మాట్లాడాలి. అది తండ్రిగా తన బాధ్యత. సేవలు చేస్తున్న భార్యను పురుషుడు చూసే దృష్టి వ్యక్తిగతంగా ఉన్నా… పిల్లల ముందు స్త్రీని దుర్భాషలాడడం ఉండకూడదు. ముందు పురుషుడు పిల్లల ముందు, ఇతరుల ముందు తన భార్యకు గౌరవం తెచ్చేలాగా ప్రవర్తించాలి. ఇంకా ఇతర స్త్రీలపై ఎటువంటి భావనతో ప్రవర్తించాలో చిన్ననాటి నుండే బాలురకు నేర్పించాలి. ఆంటీ అంటే అర్ధం లేదు, అత్తయ్య, అక్కయ్య, పిన్ని, పెద్దమ్మ ఇలా అచ్చతెలుగు పలుకులే పలికించాలి. అందులో ఆత్మీయత ఆప్యాయత ఉంటుంది. ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత బాలురకు చిన్నప్పటి నుండే తండ్రి తెలియజేయాలి.

స్మార్ట్ పోన్లలో విజ్ఙానం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే

అయేషా హత్య, దిశ మరణం, మహిళల మిస్సింగ్ ఇలా మహిళలపై ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతుందంటే సమాజంలో విలువలు ఏస్థాయికి పడిపోతున్నాయో ? ఆలోచించాలి. సాంకేతిక పెరిగి, స్మార్ట్ ఫోన్లు అందరికి అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా స్మార్ట్ పోన్లలో విజ్ఙానం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే తెలుసుకునేలాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతటి అవకాశం ఈ రోజుల్లో ఉంటే, స్మార్ట్ ఫోను ద్వారా తెలుసుకునే విషయాలు మన మైండులోకి చేరి అవే అమలు అవ్వడం కూడా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక బుక్ రీడ్ చేస్తే, ఆబుక్ లో ఉన్న విషయంతో మనిషి కాసేపు ఏకాగ్రతతో ఉండడం చేత అ విషయాని మైండు బాగా పట్టుకుంటుది. ఆ విషయం అమలు చేయడమో లేక ఇతరులకు సలహా ఇవ్వడమో చేస్తాడు. అలాగే స్మార్ట్ ఫోనులో మనిషి ఒంటరిగా ఏమి చూస్తున్నాడో అదే చేయాలనే ఆలోచనలు మనిషి మైండుకు కలగడం సహజం, కాబట్టి మంచి విషయాలు, విజ్ఙాన విషయాలు, గొప్పవారి జీవిత చరిత్రలు తెలుసుకోవడం వలన సామాజిక బాధ్యత మనిషికి మరింత పెరుగుతుంది.

చెడు అలవాట్లు వ్యాదిలాంటివి వాటి గురించి ప్రత్యేకించి తెలుసుకోవాలసిన అవసరం అందరికీ అవసరం ఉండదు. వ్యాది సోకినప్పుడు మందేసినట్టుగా చెడు అలవాట్టు పరిచయమైనప్పుడు వాటి గురించి ఆలోచన చేసి, వాటి వలన ప్రయోజనంతో బాటు, సామాజికంగా మనిషిని ఏస్థాయిలో నిలబెడుతున్నాయో? ఆలోచనే చేస్తే వాటిపై నియంత్రణ మనిషి మైండుకు వస్తుంది. అంతే కానీ ప్రత్యేకించి వాటి గురించి ఆలోచిస్తే ఆ చెడుపని చేసేవరకు ఆరాటంతో దారి తప్పుతారు. పదవతరగతి ప్రతి విద్యార్ధికి విద్యాలయం ఇచ్చే పరీక్ష, పది కొందరు ఫెయిల్ అయినా ఫరవాలేదు కానీ యవ్వనం అనేది కాలం తెచ్చే పరీక్షాకాలం, ఆకాలంలో మనసుపై నియంత్రణతో నిలబడడమే పాస్ కావడం. మనసును అలవాట్లు నుండి రక్షిస్తూ, వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండడమే యవ్వనంలో వ్యక్తి నేర్చుకోవాలసిన విషయం. అన్నం తినడం కూడా అలవాటే, అయితే అదేపనిగా రోజుకు పదిమార్లు తింటే, ఆ వ్యక్తిని తిండిబోతు అంటారు. అంటే సాదారణం కన్నా ఎక్కువమార్లు చేస్తే అది వ్యసనం, వ్యక్తి ఏ విషయంలోనూ వ్యసనపరుడు కాకుడదు. అవసరం అయితే అలవాటుని జయించే విధంగా ఉండాలి కానీ అవసరం లేకపోయినా ఇష్టం కదా అని అలవాట్లను వ్యసనాలుగా మార్చుకోకూడదు.

ప్రతి పురుషుడు తనని తాను నియంత్రించుకుంటూ సామాజిక బాధ్యతతో నడిచినరోజు ఆడది అర్దరాత్రి ఒంటరిగా కనిపించినా, ఆమెను గమ్యస్థానం చేర్చాలనే అలోచన ప్రధమంగా కనిపిస్తుంది. అదే యువతలో ప్రధానంగా పెరగాలి. పరస్తీ పరదేవతా స్వరూపంగా భావించి, నమస్కారం చేయడం మన భారతదేశ సంస్కృతి అంటారు. అటువంటి సంస్కృతికి భారతీయలంతా వారసులే, కాబట్టి ఆడువారి భద్రత అందరి సామాజిక బాధ్యత గా గుర్తించాలి.

స్త్రీని గౌరవప్రదంగా చూపించడం సినిమావారి కనీస సామాజిక బాధ్యత.

దిశపై జరిగిన దారుణం చాలా అమానుష చర్య, అయితే ఆచర్యకు ప్రతిచర్యగా అందరూ సామూహికంగా ప్రతిస్పందించారు. కానీ వ్యక్తిగతంగా స్త్రీపై సద్భావన అందరికీ ఉంటే, ఇటువంటి ప్రేరేపిత వ్యక్తులు సమాజంలో తయారు కారు. స్త్రీని గౌరవించడం అనే మాటలు సినిమాలో తగ్గిపోయాయి, ఫలితంగా యువతలోనూ తగ్గిపోతున్నాయి. స్త్రీని గౌరవప్రదంగా చూపించడం సినిమావారి కనీస సామాజిక బాధ్యత. ఎందుకంటే సినిమాలో ట్రెండ్ యువతకి ఫ్యాషన్ కాబట్టి సినిమాలో స్త్రీ యొక్క గొప్పతనం పెరిగే విధంగా ఉండాలి కానీ తగ్గేవిధంగా కాకుడదు. బాహుబలి సినిమాలో హీరో ఔన్నత్యం తల్లి పెంపకం వలననే పెరిగితే, అర్ధం చేసుకున్న భార్యవలన కాలం పెట్టిన పరీక్షలో ప్రాణాలను సైతం మనస్పూర్తిగా అర్పించగలిగాడు. అటువంటి స్త్రీపాత్ర ప్రతి పురుషుడి విషయంలో ఒక తల్లి రూపంలోనూ, భార్యరూపంలోనూ లభిస్తుంది. అటువంటి స్త్రీమూర్తిని పవిత్రమూర్తిగా చిత్రీకరించాలికానీ అసభ్యపదజాలం, లసభ్యకరమైన భంగిమలను కాదు. ఇది సినిమావారు గుర్తించాల్సిన విషయం. కొన్ని సినిమాలలో కాదు… అన్ని సినిమాలలోనూ స్త్రీల గురించి మంచినే పెంచాలి. స్త్రీలలోనూ చెడు ప్రవర్తన కలిగివారు లేకపోలేదు, కానీ అటువంటి వారిని హైలెట్ చేయడం వలన ప్రయోజనం కన్నా, ఇలా కూడా మారవచ్చనే సలహాను అందించినట్టే అవుతుంది కాబట్టి స్త్రీలలోని మంచినే చూపించాలి.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్

ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు

తెలుగుబుక్స్ మనకు మంచి ఆలోచనలు పెంచేవిగా కొన్ని ఉంటే, సెక్స్ పరమైన కోరికలను రేకెత్తెంచేవిగా కొన్ని తెలుగుబుక్స్ ఉంటాయి. మరికొన్ని సామాజికపరమైన ఆలోచనలు కలిగేలా కొన్ని తెలుగుబుక్స్ ఉంటాయి. అయితే ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు మన మనసులో బలపడతాయని అంటారు.

భక్తిని తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, రక్తిని తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, విధానం తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, చరిత్రను తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, జీవితచరిత్రలను తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, సామాజిక బాధ్యతను తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్, పాఠాలను తెలియజేసే తెలుగుబుక్స్ ఇలా వివిధ అంశములలో ఆయా అంశములను తెలియజేస్తూ తెలుగుబుక్స్ మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మనకు లభించే తెలుగుబుక్స్ లలో ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు మనకు కలుగుతూ ఉంటాయని అంటారు.

అసలు బుక్స్ రీడింగ్ అంటే ఏమిటి? అంటే ఏ బుక్ చదువుతున్నామో ఆ బుక్ లో వ్రాయబడి ఉన్న అంశంతో మన మనసు మమేకం అవుతుంది అంటారు. ఏకాగ్రతతో ఒక పాఠ్యపుస్తకం చదువుతుంటే, ఆ పాఠ్యపుస్తకంలోని విషయం మన మనసులో చేరి, అది మరలా పరీక్షల సమయంలో గుర్తుకు వస్తుంది. చదువుకునే వయస్సులో పాఠ్యపుస్తకములలో ఏ సబ్జెక్టును ఇష్టంగా చదువుతామో, ఆ సబ్జెక్టులోని విషయాలు ఎప్పటికీ గుర్తుకు ఉంటాయి. అలాగే మనకు భక్తి, రక్తి, చరిత్ర, విజ్ఙానం, శాస్త్రీయం, సామాజిక బాధ్యత తదితర అంశాలలో ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ అంటారు.

ఎందుకు ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి?

భక్తి తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన ఆ భక్తి పుస్తకంలో ఉన్న భక్తిభావనను మన మనసు పట్టుకుంటుంది. ఏ దేవతా స్వరూపం గురంచి ఎక్కువ ఇష్టంతో బుక్ రీడ్ చేస్తామో, ఆ దేవతా స్వరూపం మన మనసులోకి చేరుతుంది. ఆ దేవతపై ఇష్టం పెరుగుతుంది. ఆ దేవునిపైనే ఆలోచనలు మన మనసులో మెదులుతాయి. భక్తిభావం పెంచుకోవడానికి చాలామంది భక్తి తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం ఒక అలవాటుగా పెట్టుకుంటారు.

చరిత్రకు సంబంధించిన తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం మొదలుపెడితే, లేదా చదువుకుంటున్న వయస్సు నుండే చరిత్ర తెలుగుబుక్స్ పై ఇష్టం ఉంటే, మనలో చరిత్రపై అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటుంది. చరిత్ర గురించ ఇంకా తెలుసుకోవాలనే తపన ఉంటుంది. చరిత్ర గురించిన ఆలోచనలు ఉంటాయి. చారిత్రాత్మక పరిశోధన చారిత్రక తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేస్తూ మన మనసు చేస్తుంది అంటారు.

విజ్ఙానం అంటే తెలుసుకోడం అంటారు. తెలుగు వైజ్ఙానిక బుక్స్ రీడ్ చేస్తుంటే, వైజ్ఙానిక విషయాలే మనసు తలపోస్తుంది. ఎటువంటి విజ్ఙాన తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేస్తే, అటువంటి ఆలోచనలే మనసు చేస్తుంది అంటారు. సెక్స్ విజ్ఙానం తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన మన మనసు సెక్స్ కోసం ఆలోచనలు చేస్తూ, సెక్స్ కోసం తపించేలాగా మారుతుంది. భారతీయ విజ్ఙానం గురించిన తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేస్తే, భారతీయ విజ్ఙానం గురించి అవగాహనతో భారతీయ సంప్రదాయంపైనే అలోచనలు సాగుతాయని అంటారు. సాంకేతిక విజ్ఙానం గురించిన తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన సాంకేతికపరమైన ఆలోచనలు పెరిగి, సాంకేతిక పరికరాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

సామాజిక అంశంలో సామాజిక తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన సామాజిక పరమైన అవగాహన ఏర్పడుతుంది. సామాజిక బాధ్యత గురించిన ఆలోచనలు కలుగుతాయని అంటారు. గతకాలంలోని సామాజిక పరిస్థితులపై అవగాహన బుక్ రీడింగ్ వలనే తెలియవస్తాయని అంటారు. సామాజికపరమైన ఊహలకు ప్రేరణ, సామాజికవ్యవస్థను తెలియజేసే తెలుగుబుక్ రీడింగ్ వలన వస్తాయి అంటారు.

మనం సెక్స్ బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – సెక్స్ పై కోరిక మరింతగా..

ఎవరు సెక్స్ బుక్స్ చదివితే సెక్స్ కు సంబంధించిన ఆలోచనలే వారికి ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటారు. సెక్స్ పరమైన కోరికలు మనిషికి వయస్సును బట్టి శరీరంలో మార్పుల వలన సహజంగానే వస్తాయి. ఇంకా సెక్స్ తెలుగుబుక్స్ చదవడం వలన సెక్స్ పరమైన ఆలోచనలు మరింత పెరుగుతాయి. అయితే తెలుగులో సెక్స్ తెలుగు బుక్స్ లో నైతిక విలువలు అంటూ ఏమి లేకుండా కేవలం సెక్స్ చేయడం గురించి మాత్రమే తెలియజేస్తూ, చెడ్డ ఆలోచనలకు ఎక్కువ అవకాశం కలిగించే సెక్స్ తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన సామాజిక బాధ్యతను విస్మరించేలా చేస్తాయి. అనైతికంగా ఆకర్షించడానికి కేవలం కామాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉండే సెక్స్ బుక్స్ అనవసర సందేహాలకు తావిస్తాయని అంటారు. అలా కాకుండా సెక్స్ తెలుగు విజ్ఙానం అందించే బుక్స్, సహజంగా యువతలో సెక్స్ పై వచ్చే సందేహాలకు సమాధానాలు ఇచ్చే మంచి సెక్స్ బుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన, కోరికపై నియంత్రణ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కేవలం స్త్రీపై అసభ్య పదజాలం వాడుతూ, స్త్రీపై అగౌరవ భావనను పెంచేవిధంగా సాగే రచనలను చదవకుండా ఉండడమే మేలు అంటారు.

లభించే తెలుగు పుస్తకాలలో… సెక్స్ తెలుగుబుక్స్, భక్తి తెలుగుబుక్స్, చారిత్రక తెలుగుబుక్స్, సామాజిక తెలుగుబుక్స్ ఇలా ఎలాంటి బుక్స్ రీడ్ చేస్తే – అలాంటి ఆలోచనలు కలుగుతాయి. కాబట్టి మన వయసుకు తగ్గట్టుగా సమాజంలో ఎటువంటి పనులు చేయడం ద్వారా నలుగురిలో మనకు గౌరవం పెరుగుతుందో? అటువంటి అంశములకు సంబంధించిన తెలుగుబుక్స్ రీడ్ చేయడం వలన ఉపయోగం ఉంటుంది.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్